DAGIS 2.11 Biblos Програмата Biblos е предназначена за въвеждане, обработване, търсене и създаване на библиографски справки (библиографии), за нуждите на научните работници. За да изпълни тази си цел данни в програмата трябва да бъдат въведени коректно. Въвеждането и показването на данните става по ред, който се използва в практиката на научните изследвания - името автора, заглавието, изданието, място на издаването и годината, и първата и последната страница. Има възможност към всяко въведено заглавие да се въведе и резюме на описваната публикация на какъвто и да е език, както и пълният текст на тази публикация, който става част от електронната библиотека e-Books. Търсенето става по името на автора или по дума, по време - от - до избрани години, или по вид на конкретната публикация - статия, монография, съобщение и т.н.. Получената справка може да бъде коригирана до получаването на търсения резултата, след което да бъде разпечатана или записана в готов за публикация вид. Създадената справка може да бъде „привързана” към друг запис в някой от другите програми-модули на системата, като при въвеждането на ново заглавие, което има отношение към записа (напр. обект), справката автоматично се обновява и допълва с новото заглавие.