Всички програми-модули от системата DAGIS са свързани през един общ елемент - географската карта на съответните селище, район или страна. По този начин работата с отделните елементи е силно улеснена, тъй като картографското изображение позволява много бързо да се обхване голяма територия, а разнообразните знаци, оцветявания и другите възможности на картите позволяват в една и съща карта да се натрупва и вижда информация за различни по вид и тип обекти, за обекти от различно време или с различен характер. За да стане това картите в картографската база данни на системата се изработват достатъчно точно и подробно чрез авторски софтуер и тъй като са интерактивни, лесно може да се преминава от един вид информация към друг, както и от един район към друг. Системата позволява създаването на туристически, научни и учебни карти и атласи по история за ученици от 7 до 12 клас и студентите по история, археология и етнография в университетите, по зададена тема или с определено специализирано съдържание