DAGIS 2.04 Glotta Програмата Glotta е предназначена за създаване на база данни с лингвистичен характер. На този етап работи модулът, който обработва езиковите данни за тракийския език, тъй като програмата се разработва съвместно с Института по тракология при БАН и Лингвистичния институт към РАН в Санкт Петербург, Русия. Програмата ще бъде разширена с още един модул, който ще обработва езиковите данни за т.нар. „живи” езици. Модулът за тракийския език позволява да бъдат въведени данните от корпуса на Д. Дечев „Тракийски езикови остатъци”, допълнен с всички данни по събраните от него имена и думи в различни изследвания през последните 50 години, както и пълната библиография по проблемите на тракийското езикознание. Имената и думите се въвеждат в три групи: - данни, регистрирани в текстове на антични автори; - данни, регистрирани в епиграфски надписи; - данни, извлечени от коментари и изследвания по тракийско езикознание. Данните от надписите се локализират и географски, като може да бъде показана карта на землището на селището, в което е намерен съответния надпис, както и снимка/рисунка на надписа. Търсенето става по зададена дума/име или част от тях, както и комбинирано с допълнителен критерий - лично име, племенно име, речно име и т.н